KONTAKTY

www.gamepro.sk
Dušan Križka
O. Plachého 59, 036 08 Martin
tel: 0915 827 068
obchod@gamepro.sk

TOVAR V AKCII

Cena 8,90 €
skladom
Cena 18,90 €
skladom
Cena 1 249,90 €
vypredané

Ochrana os. údajov

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov 

  1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky,

 Prevádzkovateľ – Dušan Križka, O.Plachého 9864/59, 036 08 Martin, IČO 46284460. 2. Príjemcovia osobných údajov: 

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO 48 136 999  Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 07 822 774, Česká  Republika 

ProFinanz, s. r. o., Clementisova 5119/16 036 01 Martin, IČO 45 933 731 

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124 DPD SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO 46 489 592 

  1. Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44  zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte  akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na e-mail: info@gamepro.sk,  telefonicky volajte na číslo: 0904 068 068, alebo nás navštívte osobne na vyššie uvedenej adrese  prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) Dotknutá osoba má právo  sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o svojich osobných  údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich osobných údajov  prevádzkovateľom. 

  1. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Dotknutá osoba má právo: podať sťažnosť dozornému orgánu, namietať proti spracúvaniu, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov. 

Poučenie o právach dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:  a, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,  

b, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom  systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený);  účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie  o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo  oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie strany, ak im  majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené;  forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má  uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,  

c, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal  jej osobné údaje na spracúvanie,  

d, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom  spracúvania, 

e, opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré  sú predmetom spracúvania,  

f, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom  spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,  

g, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,  

h, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,  ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu. Uvedenú žiadosť alebo  informácie o úniku osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných  údajov prevádzkovateľom možno adresovať prevádzkovateľovi, na vyššie uvedenej adrese alebo  na tel. čísle: 0904 068 068, resp. na elektronickej adrese: info@gamepro.sk 

Právo na prístup k osobným údajom 

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré  sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a  ďalšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných  údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v  tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do  tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o primeraných  zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné,  informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich  vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných  údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov,  ak sa osobné údaje nezískali od Vás, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania  vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných  údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných  aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými  pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo  pohybom) V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o  použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania  osobných údajov pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné  údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať  primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný  poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie  mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. 

Právo na opravu osobných údajov 

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil  nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov  máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.  

Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej  konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje  na týchto právnych základoch: 

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme 

alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  alebo tretej strany. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže  nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi  právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať  spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane  profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie  osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel  priameho marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré  sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje  spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem  prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného  záujmu.  

Právo na výmaz osobných údajov 

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal  osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných  údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:  

a, osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,  

b, odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje  iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,  

c, budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na  spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel  priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,  

d, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,  

e, dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,  

f, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods.  1. zákona Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie  uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a  náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo  prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. Prevádzkovateľ  nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné  

a, na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,  

b, na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy  realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

c, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,  

d, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak  je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov  takého spracúvania, alebo  

e, na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak  

a, namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich  osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,  

b, spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o  obmedzenie ich použitia,  

c, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale  potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo  

d, namietate spracúvanie osobných údajov;  

e, prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené  dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa  spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ  spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na  ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať pred  tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania  osobných údajov 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje)  opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania  osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak to  požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.  

Právo na prenosnosť osobných údajov 

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v  štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť  tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie  Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom  osobné údaje sa spracúvajú buď  

a, na základe Vášho súhlasu, 

b, alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie  opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať nepriaznivé  dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz  osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné  na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej  prevádzkovateľovi.  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane  osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných údajov  SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k  porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona  a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne 

pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na  začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny  alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným  údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie  spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť  osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných  osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.  

Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov)  možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva dohľad nad  spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik osobných údajov  či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. 

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh  na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej  republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať  úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk. 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť  zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže  uplatniť blízka osoba. 

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ  bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných  nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním  informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný  písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.  Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez  zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov  Slovenskej republiky. 

Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných  údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto  písomnej informačnej povinnosti. 

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky a reklamačného konania 

  1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady predaných výrobkov – vyplývajúce z planenia zmluvy.
  2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy. 
  3. Doba uchovávania osobných údajov - desať rokov. 
  4. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou. 

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií 

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné  informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež: 

  1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely 3. Doba uchovávania osobných údajov – desať rokov.
  2. Poskytnutie osobných údajov pri oprávnenom záujme je povinné na dosiahnutie tohto oprávneného záujmu. Pri spracovaní na základe súhlasu, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.  

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies 

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k  spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež: 

  1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, adwords, google analytics, heureka, ...vypísať konkrétne ,ktoré používate. Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely 3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača. 4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb 

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb  automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúvané  osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo  rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Prevádzkovateľ nebude spracúvať Vaše osobné  údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom,  ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých  informačných systémoch prevádzkovateľa. 

Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania Cookies Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý  pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto 

prehliada stránku, systém vygeneruje cookies, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou  (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky  atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na  zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej  stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje  cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý  prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne  pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť  používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Typ cookies 

Využitie 

Platnosť cookies

Bezpodmienečne potrebné/základné 

pre najdôležitejšie funkcie  potrebné/základné webovej stránky,  umožňujúce správne fungovanie  webovej stránky 

- pamätá si používateľské meno,  ktoré Vám poskytne rýchle  prihlásenie pri najbližšej návšteve  stránky 

- tieto cookies o Vás nezhromažďujú  žiadne informácie, ktoré by mohli  byť použité na marketingové účely

1 rok

Funkčné 

- využívajú sa na zlepšenie služby  pre používateľa, prispôsobujú  používateľské rozhranie 

- podľa výberu obsahu sa  zaznamenávajú informácie o  preferenciách 

- cookies si môžu pamätať položky,  ktoré ste vložili do nákupného košíka  e-shopu, alebo chyby, na ktoré ste  narazili

Po opustení stránky

Výkonnostné cookies a cookies pre  cielenie - analytické cookies

využívajú sa analytické nástroje  tretích strán (google analytics) na  zlepšenie kvality - analytické  cookies obsahu pre návštevníkov  stránky - zbierajú sa štatistické údaje  ako počet návštevy na webovej  zobrazení stránky a odkazov na našu  stránke stránku a počet návštev 

- pomáhajú porozumieť ako sa  správajú návštevníci stránok 

- pomocou cookies sa zlepšuje  výkonnosť webovej stránky 

- tieto cookies nezhromažďujú  žiadne 

informácie na zistenie Vašej  identity- sú anonymné

Vymazané automaticky po 2 rokoch  od poslednej návštevy na webovej  stránke

Zdieľanie na - využívanie sociálnych  sociálnych sieťach

- využívanie sociálnych médií tretích  strán, ktoré umožňujú zdieľať obsah  na sociálne média z našich stránok,  pomocou tlačidiel rokoch od  poslednej 

,,páči sa mi" a „zdieľať" 

- vyžadujú sa cookies pre  jednoduchšie využitie ich služieb

Vymazané automaticky po 2 rokoch  od poslednej návštevy na webovej  stránke 

- zaznamenávajú údaje o Vašej  aktivite na internete a na webových  stránkach, ktoré používate

 

Kvalitné zobrazenie 

vstavané cookies, ktoré zlepšujú  výkon pre rýchlejšie načítavanie  obsahu a napomáhajú kompabilite

Vymazané po 

zatvorení 

prehliadača

Vlastníka stránky 

podľa daného nastavenia stránky - môžu byť ,,čítané" len danou  webovou stránkou (počet  návštevníkov na stránke, odkiaľ  prichádzajú a ktoré časti stránok  navštívili)

1 rokPrevádzkovateľ využíva reklamný program Google AdWords, prostredníctvom ktorého má  možnosť vytvárať online reklamy a oslovovať ľudí práve vtedy, keď sa zaujímajú o produkty a  služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje. Funkcie Remarketing alebo Similaraudiences v službe  AdWords nám umožňujú osloviť ľudí, ktorí v minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje  zobrazenie reklamy vo vyhľadávaní, na YouTube a v e-mailoch. Dynamický remarketing  umožňuje používateľom zobrazovať reklamy na produkty alebo služby, ktoré si v minulosti  prezreli. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným  nastavením daného prehliadača zakázať.  

Prevádzkovateľ sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je  zdieľať obsah webových stránok prevádzkovateľ a prezentácia prevádzkovateľa. Hostia sa môžu  prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách  u prevádzkovateľa a tiež si prezrieť si fotky z vybraných zákaziek prevádzkovateľa. Kliknutím na  "like" na facebookovej stránke prevádzkovateľa súhlasia subjekty, aby prevádzkovateľ zavesil na  ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Prevádzkovateľ na svojej facebookovej stránke  tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. 

Prevádzkovateľ publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich  písomný súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke  a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com. Za účelom prezentácie má  prevádzkovateľ aj svoj profil na sociálnej sieti Instagram, kde prezentuje spolu s popisom fotky z  vybraných zákaziek. Kliknutím na "sledovať" súhlasíte so zobrazovaním fotografii uverejnených  prevádzkovateľom.