KONTAKTY

www.gamepro.sk
Dušan Križka
O. Plachého 59, 036 08 Martin
tel: 0915 827 068
obchod@gamepro.sk

TOVAR V AKCII


Obchodné podmienky

Kontaktné údaje predávajúceho:

Gamepro.sk

Dušan Križka, O. Plachého 59, 036 08 Martin

0915 827 068

Všeobecné obchodné podmienky

 • Tovar na internetovom obchode www.gamepro.sk je katalógom dodávaného tovaru týmto internetovým obchodom
 • Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť objednaného tovaru. Informatívna dostupnosť tovaru je určená aj pri jednotlivých produktoch. Bližšie informácie dostane zákazník kontaktovaním predávajúceho e-mailom alebo telefonicky /viac v sekcií Kontakt/.
 • Popis produktov je čerpaný z verejných zdrojov alebo z oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za správnosť týchto údajov.
 • Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.
 • Ceny pri produktoch sú vždy aktuálne, môžu sa priebežne meniť. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH.

Spôsob uzatvárania objednávky

 • Zákazník sa riadi pravidlami nákupu, ktoré nájde v sekcií „Ako nakupovať?“ Zákazník vytvorí objednávku, následne mu príde potvrdzovací e-mail o vykonanej objednávke.
 • Akceptovaním objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Pri potvrdení kupujúcim bude stanovená cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako 10 dní.
 • Dodávateľ je povinný ponechať stanovenú cenu tovaru od Potvrdenia objednávky e-mailom až po jeho doručenie kupujúcemu.
 • Kúpna zmluva vzniká vystavením faktúry.

Stornovanie objednávky

 • Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky (v sekcií „Kontakt“)

-do 24 hodín od vytvorenia objednávky

-pokiaľ nebola dodržaná stanovená cena tovaru, alebo doba dodania tovaru

 • Zákazník je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú pri stornovaní objednávky v dobe keď už bol zákazníkovi objednaný tovar odoslaný, to znamená že zákazník uhradí predávajúcemu plnú sumu, ktorú predávajúci zaplatil za dopravné náklady.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak nedokáže zákazníkovi dodať tovar za danú cenu, ktorá je pri produkte v internetovom obchode (cena sa môže zmeniť u dodávateľa) alebo keď je daný tovar vypredaný aj u dodávateľa elektronického obchodu.

Dodanie tovaru a platobné podmienky

 • Dodanie tovaru sa realizuje Slovenskou poštou a to zasielaním 1.triedou doporučene
 • Platby za objednaný tovar sa realizujú dvoma spôsobmi:

Platba na dobierku:    3€ za tovar zákazník zaplatí až pri preberaní tovaru

Platba predom:          2€ za tovar zákazník zaplatí predom prevodom na účet (viď. „Kontakt“)

 • Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený, je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
 • Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 • Zákazník je vopred informovaný o odoslaní tovaru na jeho adresu a to 24hodín predtým
 • Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Odstúpenie od zmluvy sa realizuje písomnou formou žiadosti. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zákazník je povinný poslať predávajúcemu kompletné balenie s tovarom tak, ako ho zákazník od predávajúceho obderžal. Tovar musí byť nepoškodený v takom stave v akom bol dodaný zákazníkovi.
 • V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom originálnom obale, bude mu vyplatená plná suma prevodom na jeho účet alebo šekom na adresu do 15 dní od podania Žiadosti o odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.
 • Dopravné náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí zákazník, avšak ak dodaný tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym  požiadavkám alebo charakteristike tovaru uvedeného na internetovom obchode, v tomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie nákladov spojených s vrátením tovaru kupujúcemu.

Spracovanie osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov sa vykonáva v zmysle § 16, ods.6 Zákona c.428/2002 Z.z.

 

Elektronická faktúra

Zákazníkom po odoslaní objednávky zasielame elektronickú faktúru v prílohe emailu, ihneď po odoslaní objednávky, ktorá slúži aj ako záručný list na email uvedený v objednávke. Zákazník vytvorením objednávky na našej stránke súhlasí s jej prijatím.

Daňový doklad v elektronickej forme je podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 zo dňa 18. júna 2002, §32 "Preukázateľnosť účtovného záznamu" právoplatným daňovým dokladom.

 

www.GamePro.sk